Stamtavle
Senja

Tchmil

Øre
Blacky

Skogens Øye

Cruella
Joker

Eyla
KokosTixies Elim

Skogens Takk
Jeppedalens Candy
Donna

Speedos Thunder
Toya